Förskolornas mål för verksamheten

Våra förskolorns mål för verksamheten är att i alla lägen:

Sträva efter att barnen utvecklar öppenhet, respekt och solidaritet.

Sträva efter att barnen utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund.

Sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.

Sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

Sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete samt beslutsfattande.

Sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang.

Sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer.

Sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

Sträva efter att varje barn utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och uttrycka tankar.

Nå ett förtroendefullt samarbete med varje barn och dess föräldrar och verka för att det ska utvecklas till en tillitsfull relation.